جاستین جون
جاستین جون
امکانات و ابزارها


نوشته هاي پيشين
لينکدوني
لينکهاي روزانه
طبقه بندي موضوعي
پشتيباني

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالبساز آنلاين طراحي شده است.

Powered by
Blogfa.com
Online Template Builder
جاستین بیبر

حقایق جاستین7 - کـِنی بـادیگـارد جـاستین میـگه چـِرت تـرین جـک هـارو جـاستین تـعریف مـیکنه 2- نـایل از اعـضای گـروه وان دایـرکشن میـگه دوسـت دارم سـمت دمـی لـواتـو بـرم تـا از طـریق اون بـه سلـنا نـزدیک شـم و از طـریق سـلنا بـه جـاستین بـرسـم! 3- سـال 2009 جـاستین گـفت سـلنا خـوش قـیافس ولی ازش خـوشم نـمیاد 4- وقـتی جـاستین بـچـه بـود تـخـت نـداشت 5- جـاستین الـان انـدازه ای شـده کـه سـایز کـفشـاش بـا کـفش هـای پـدرش بـرابـری میـکنه 6- جـاستین اولیـن و آخـرین بـوسه ی آوالـانا بـود 7- جـاستـین میـگه 3 تـا بـچـه میـخواد و دوسـت داره تـو کـانـادا بـزرگ شـن 8- یـه طـرفدار یـبار دسـت های جـاستین رو لـمس کـرد و گفـت دسـت های جـاستین بـوی آب نـبات میـدن 9- جـاستین از دختـرایی کـه چـرتو پـرت میـگن و عـجیـب غـریب حـرف میـزنن خـوشش میـاد 10- وقـتی جـاستین تـو اسـتودیـو آهـنگ ضـبط میـکنه نـمیذاره سـلنا داخـل شـه 11- جـاستین خـوشش نـمیاد بـهش بـگن چـیکار بـکنه ( بـهش دسـتور بـدن ) 12- وقـتی بـلیبـرهـام لـبخـند میـزنن مـنم هـمراهشـون میـخـندم! دوسـت نـدارم اذیـت بـشن ایـنطوری مـن رنـج میـبرم! اونـا زنـدگیـه مـنن 13- طـرفدار : تـو اصـلا خـسته هـم میـشی؟ جـاستین : نـه راسـتشو بـخوای مـن یـه ربـاتم 14- اولیـن دختـری رو کـه جـاستین ازش درخـواست بیـرون رفـتن کـرد جـاستـین رو پـس زد و عـجیب غـریب صـداش زد 15- جـاستین تـا حـالا 4 تـا دوسـت دختـر داشتـه و اولیـن بـوسش 13 سـالگی بـوده و اولیـن قـرار ملـاقـاتش هـم دختـره ظـرف اسـپاگـتی رو روی کـله ی جـاستـین خـالی میـکنه 16- یـه طـرفـدار بـه جـاستین گـفت میـخوام بـغـلت کـنم ولـی چـون مسـیر دور بـود جـاستین خـوشـو بـغل کـرد و بـه دختـره گـفت ایـن بـرای تـو بـود 17- جـاستین میـگه مـرد واقـعی کـسیه کـه هـر روز بـه عـشقش ابـراز عـلاقـه کـنه نـه فقـط روز هـای ولـنتاین 18- یـه طـرفـدار بـه جـاستین گـفت بیـا بـریم به تـخـت مـن! جـاستیـنم بـه شـوخی گـفت : بـاشه! کـی و کـجا؟ 19- جـاستـین میـگه هـیچـوقــت بـه یـه دخـتر آسـیب نـمیرسـونه چـون کـه دیـده مـادر خـودش چـقدر زجـر کـشیده 20- وقتـی جـاستین امـتـحان رانـنـدگیـش رو رد شـد رفـت زیـره بـارون وایـساد و بـه هـر مـاشـینی کـه رد میـشد میـگفت : ازت مــتـنـفـرم


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!